Img 0859

Antwoorden op de meest gestelde vragen over CROW 500

De meest gestelde vragen over 'CROW 500 - schade voorkomen aan kabels en leidingen' zetten we graag voor je op een rij. Deze vragen zijn gesteld tijdens het webinar met informatie over de richtlijn en implementatie van CROW 500.

Over de CROW 500 richtlijn:

Waar kan ik de publicatie CROW 500 vinden (pdf)?

Link naar de GO CROW 500 cursus:

Is er een document waar het sanctiebeleid is omschreven?

 • Een overzicht van de mogelijke sancties (bestuurlijke boetes) zijn opgenomen in het toezichtarrangement van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (voorheen het Agentschap Telecom) uit 2008

Gaat het zoekgebied uit van de kabels of van het graafprofiel? (1 meter afwijking tov de kabel)

 • Het zoekgebied wordt in eerste instantie gemarkeerd vanuit het graafprofiel. Het zoekgebied strekt zich in ieder geval uit vanaf het graafprofiel. De maak- en meettolerantie en de afwijkingsmarge rondom het graafprofiel worden hierbij opgeteld. Alle kabels en leidingen waarvan de theoretische ligging (volgens KLIC) binnen dit gebied valt, moeten in ieder geval worden gelokaliseerd.
 • Soms is er nog geen graafprofiel bekend en wordt de proefsleuf gegraven om ‘alvast’ de exacte ligging van een leiding te markeren. Dan kan de begrenzing van 1 meter vanaf de theoretische ligging van de kabel worden aangehouden als punt. Waarbij contact wordt opgenomen met de netbeheerder indien de kabel niet gevonden wordt. De netbeheerder dient dan assistentie te verlenen bij het opzoeken.

Hoe ga je om met hogere kosten richting opdrachtgever ten gevolge van de CROW 500?

 • Dit hangt af van de contractvorm (incl. de vastgelegde taak- en rolverdeling) en de aard van de (meer)kosten. Feit is dat volgens de CROW 500 een opdrachtgever voldoende tijd en budget dient te reserveren om het zorgvuldig graafproces te kunnen faciliteren.
 • Voor sommige stappen in het proces draagt de Opdrachtnemer als Ontwerper of Grondroerder verantwoordelijkheid. Het ligt dan ook in de verwachting om de werkzaamheden die benodigd zijn om het zorgvuldig graafproces te kunnen doorlopen worden meegenomen in de inschrijfsom. Hoewel de Opdrachtgever verantwoordelijkheid draagt voor de door hem verstrekte gegevens (waaronder bijvoorbeeld liggingsinformatie van kabels en leidingen), dient een kundig aannemer rekening te houden met een onnauwkeurigheidsmarge en het uitvoeren van noodzakelijke werkzaamheden om informatie te verscherpen. Voor een specifieke kwestie kan contact worden opgenomen met één van de juridische specialisten van GOconnectIT.

Hoe kijken jullie aan tegen de mogelijkheid van een ander abstractieniveau van de CROW500 voor bijvoorbeeld kleine werken?

 • De CROW 500 is juist geschreven met het oogmerk om het volledige palet aan werken te bestrijken. Dus zowel grote complexe projecten enerzijds, als eenvoudige werkzaamheden anderzijds. Ook is het de bedoeling om verschillende contractvormen te omvatten. Om die reden worden de rollen ‘Opdrachtgever’ en ‘Opdrachtnemer’ niet genoemd. In plaats daarvan spreekt de CROW 500 over de ‘initiatiefnemer’, ‘ontwerper’ en ‘grondroerder’, omdat deze taken bij verschillende partijen kunnen worden ondergebracht. De CROW 500 bevat daarnaast vooral generieke voorschriften die maatwerk mogelijk maken op basis van specifieke omstandigheden van het geval.

Over implementatie van de CROW 500 met behulp van GO InfraMaps software:

In GO InfraMaps is data van boven- en ondergrondse situaties zichtbaar met een kaartplatform en viewer. Garandeert GO InfraMaps correctheid van dit soort informatie?

 • Nee, deze garantie zou van de bronhouder afkomen. GOconnectIT staat niet in voor de juistheid van de informatie.

Komen gegevens van de proefsleuven ook terug in GO InfraMaps? (bijvoorbeeld via de KLIC-app?)

 • Er wordt momenteel gewerkt om KLIC beheer te koppelen aan GO InfraMaps. In eerste instantie wordt hiermee een koppeling gerealiseerd met het opvragen van de KLIC-meldingen. In het vervolgtraject worden de overige diensten vanuit KLIC beheer gekoppeld.

Is het mogelijk om conflict- en knelgebieden te koppelen aan een GIS-register? Of te koppelen aan de tablets die daadwerkelijk aan de sleuf staan zodat daar gelijk de informatie gebruikt kan worden?

 • De informatie van de risicogebieden zijn vanuit GO InfraMaps op zowel een desktop computer, laptop, tablet of smartphone te raadplegen. Hierdoor kan deze informatie ook op de sleuf geraadpleegd worden.

Daarop volgend, zouden de mannen aan de sleuf dan hier weer hun proefsleuven aan toe kunnen voegen? (bijvoorbeeld met een foto, zodat er een soort GIS datamap van die locatie wordt opgebouwd?)

 • Ja, dat is mogelijk. Op dit moment zou dat met GO Appeee gerealiseerd kunnen worden. Op de locatie waar de proefsleuf wordt gemaakt, kan een GO Appeee formulier gekoppeld kunnen worden. Hierdoor worden alle foto’s en andere gegevens van het formulier gekoppeld aan de proefsleuf.

Laat GO Inframaps het Appeee formulier zien of de losse foto's?

 • In GO InfraMaps kan dit geconfigureerd worden. Je kan de foto’s los bekijken of bijvoorbeeld via een rapport vanuit het Appeee formulier. Verder kan er geconfigureerd worden welke gegevens die in het Appeee formulier zijn ingevuld ook in GO InfraMaps getoond worden.

Hoe is het Appeee formulier gekoppeld aan GO Inframaps? Worden de foto's getoond of moet je het ingevulde formulier openen?

 • Deze vraag is hierboven al kort beantwoord. Het Appeee formulier wordt als template aan een objectcategorie gekoppeld. Ieder object met een bepaalde categorie krijgt automatisch het betreffende Appeee formulier gekoppeld. Uiteraard een leeg formulier. De gebruiker kan daarna het Appeee formulier openen en invullen. De gegevens vanuit Appeee worden teruggestuurd naar GO InfraMaps en zijn daar vervolgens te raadplegen.