CROW 500 richtlijnen

CROW 500

CROW 500

Eind 2021 moet jouw organisatie aan de CROW 500 voldoen. De CROW 500-richtlijn gaat over het voorkomen van graafschade aan kabels en leidingen. Deze richtlijn is sinds 2017 op vrijwillige basis van kracht maar wordt vanaf 1 januari 2022 verplicht voor grondroerders, netbeheerders en beheerders van de openbare ruimte.

De CROW 500 gaat over gezamenlijke verantwoordelijkheid van deze partijen. In de vijf fases van de CROW 500 heeft een ieder een specifieke rol.

Training: Hulp bij CROW 500

Volg onze training en krijg hulp bij het 'CROW 500 proof' maken van jouw organisatie. Heb je behoefte aan een duidelijk overzicht van de verplichtingen? Wat zijn de gevolgen als opvolging niet lukt? Je leert het tijdens de training. Geschikt voor alle partijen in de graafketen, dus zowel opdrachtgevers, netbeheerders als grondroerders. Lees meer en schrijf je in!

CROW 500 richtlijn

De vijf fases volgens de richtlijn CROW 500:

Graven zorgt nog steeds voor onnodig veel schade en om dat tegen te gaan is er de richtlijn CROW 500 ‘schade voorkomen aan kabels en leidingen'.

De richtlijn omvat het hele graafproces zodat het voor alle betrokkenen duidelijk is welke rol en verantwoordelijkheid zij hebben. De richtlijn CROW 500 voorziet in vijf fases van grondroeren om te doorlopen, met inachtneming van de grondroerdersregeling (WIBON voorheen WION).

 • Initiatieffase – tijd en budget
 • Onderzoeksfase – oriëntatie en inventarisatie
 • Ontwerpfase – maatregelenplan lokaliseren
 • Werkvoorbereiding fase – werkinstructies en graafmelding
 • Uitvoeringsfase – instructie en evaluatie

Aandachtspunten per fase

Elke fase heeft belangrijke aandachtspunten. Alle aandachtspunten afgevinkt? Dan kun je door naar de volgende fase.

Initiatieffase - Tijd en budget

De initiatiefnemer moet tijd en budget reserveren om te borgen dat schade aan kabels en leidingen wordt voorkomen.

 • Oriëntatieverzoek doen
 • Tijd en budget beschikbaar stellen voor zorgvuldig graven
 • Zorgvuldig graven opnemen in eisen en wensen
 • Contract/bestek voldoen aan richtlijn zorgvuldig graven

Onderzoeksfase - Oriëntatie en inventarisatie

De initiatiefnemer doet een oriëntatieverzoek KLIC en maakt een risico-inventarisatie van grondroeringen en de mogelijke beheersmaatregelen.

 • Haalbaarheidsstudie, variantenstudie en bodemonderzoek
 • Project specifieke eigenschappen in beeld
 • Projectdefinitie en programma van eisen met randvoorwaarden, functionele eisen, operationele eisen, referentieontwerp met ontwerpinrichting en beperkingen
 • Oriëntatieverzoek doen
 • Gebiedsinformatie beoordelen
 • Risico-inventarisatie met beheersmaatregelen opstellen incl. onderdeel grondroeringen
 • Eis-voorzorgsmaatregelen en afspraken netbeheerders/ grondeigenaren vastleggen

Ontwerpfase - Maatregelenplan lokaliseren

 • De ontwerper stelt een maatregelenplan op aan de hand van de risico-inventarisatie en lokaliseert de kabels en leidingen.
 • Programma van eisen beschikbaar stellen
 • Schetsontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp
 • Overeenstemming en vastgelegde afspraken netbeheerder/grondeigenaar
 • Risico-inventarisatie uitwerken in maatregelenplan (beschermende maatregelen per grondroeringsactiviteit zijn duidelijk beschreven)
 • Kabels en leidingen fysiek lokaliseren
 • Afwijkende ligging kabels en leidingen melden bij Kadaster
 • Tekening maken aanwezige en gelokaliseerde in en uit gebruik zijnde kabels en leidingen

Werkvoorbereiding fase - Werkinstructies en graafmelding

De grondroerder (onder wiens verantwoordelijkheid of leiding het grondroeren wordt verricht) vertaalt het maatregelenplan naar werkinstructies en doet een graafmelding (Klic-melding).

 • Uitvoeringsontwerp beschikbaar stellen
 • Graafmelding doen tussen 3 en 20 dagen voor de start van het grondroeren
 • Gebiedsinformatie beoordelen, incl. revisie uitgevoerde werkzaamheden beschikbaar
 • Maatregelenplan ontwerpfase uitwerken tot werkinstructie per grondroeringsactiviteit (wat, hoe, wie, wanneer)
 • Contact netbeheerder en grondeigenaar
 • Afspraken en contactpersonen netbeheerder/ grondeigenaar checken en aanvullen
 • Overleg opdrachtgever/initiatiefnemer bij afwijkingen t.o.v. ontwerpfase
 • Locatiebezoek
 • Vergunningen aanvragen

Uitvoeringsfase - Instructie en evaluatie

De grondroerder en al het uitvoerend personeel (voorman, heibaas, machinist, grondwerker, uitvoerder, etc.) worden o.b.v. de werkinstructie geïnstrueerd en voeren het werk uit volgens de werkinstructie. De initiatiefnemer evalueert het project en het resultaat van de maatregelen tijdens en na afronding van de werkzaamheden.

 • Uitvoeringsontwerp en opgestelde werkinstructies beschikbaar stellen
 • Startwerkbespreking (actuele gebiedsinformatie, lokaliseren, grondroeren, contactpersonen, afspraken)
 • Toolboxmeeting (voorkomen graafschade)
 • Last Minute Risico Analyse (LMRA)
 • Meldingen doen graafschades en afwijkende ligging
 • Revisie
 • Evaluatie (initiatiefnemer, ontwerper, grondroerder, netbeheerder/grondeigenaar)
 • Revisieverwerking

CROW 500 en GOconnectIT

CROW 500 toepassen in de praktijk

Door de richtlijnen van onderstaande vijf fases aan te houden tijdens het gehele graafproces, is de kans op een succesvol en schadevrij graafproces het grootst. (De vijf fases downloaden als handige Check&Go-checklist? Ga naar KLO.)

Tijdens het graven is de ondersteuning van effectieve softwaretools essentieel. Bekijk meer informatie over Klic App en de Klic Altijd en Overal Service voor een efficiënt Klic-proces of een overzicht van al onze cloud software.

training

Volg de training

Contact

Meer weten?

Sharon van Oudbroekhuizen
Accountmanager
+31642105590

Contact person
Cookies?

Wij gebruiken cookies om het functioneren van onze website te verbeteren. De gegevens worden volledig anoniem verzameld.