Graafschades: Laten we het vooral gezamenlijk aanpakken!

Graafschades: Laten we het vooral gezamenlijk aanpakken!

24 maart 2017

De afgelopen jaren zijn wij bij nagenoeg alle grote grondroerders over de vloer geweest om de stap naar een digitaal Klic-proces mogelijk te maken. Deze stap in digitalisering heeft er bij de meeste klanten al voor gezorgd dat het aantal graafschades is afgenomen. Door de branche zijn er ook stappen gezet om graafschades te voorkomen. De trend van afname van graafschades zet door, terwijl het aantal graafbewegingen fors is toegenomen. Dit is goed nieuws. En toch horen we nog steeds overal hetzelfde geluid: Het aantal graafschades moet omlaag! Een extra inspanning is noodzakelijk om de KLO-doelstelling van 2018 (<25.000 graafschades) te behalen.

Nagenoeg alle aannemers geven aan dat ze teveel graafschades maken, en vaak wordt de reductie hiervan in de jaarplannen als speerpunt gedefinieerd. Ook veel netbeheerders willen er alles aan doen om het aantal graafschades terug te dringen. De graafketen is volop in beweging. Steeds meer mensen zijn betrokken bij de ontwikkelingen van de WION, INSPIRE, KLIC-WIN en sinds kort is met de herziende CROW publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ een richtlijn beschikbaar voor zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruikersfase. De conclusie is dat de graafschadethematiek nu dan toch écht op de agenda staat. Maar nemen we wel de juiste stappen?

Overal zien we zeer vooruitstrevende ontwikkelingen, die in de toekomst zeker een positieve impact gaan hebben. 3D Visualisatie/Augmented Reality oplossingen, technieken om in de grond te kunnen ‘kijken’, graafmachines die automatisch graven op basis van kabel- en leiding gegevens, detectieapparatuur op de graafmachine… enzovoorts. Ook wij hebben deze innovaties allemaal  voorbij zien komen, of houden ons hier nu al actief mee bezig. Al deze ontwikkelingen moeten bijdragen aan het ultieme toekomstige doel: 0 graafschades. Dit is uiteraard een mooi streven, waar we met de branche naartoe kunnen (en moeten) werken. En hoewel enige scepsis met betrekking tot nul graafschades mijns inziens gepast is, lijkt het mogelijk om daar op termijn dicht bij in de buurt te komen. De techniek gaat immers hard.

Toch is het zinvol om het in eerste instantie simpel te houden. Wanneer we alleen kijken naar disruptieve technieken en oplossingen die over een aantal jaar op grote schaal inzetbaar kunnen zijn, dan vergeten we dat er ook met de huidige middelen nog veel winst te behalen valt. Beginnen met het ‘laaghangend fruit’ dus, ofwel snel en met relatief weinig inspanning een grote bijdrage leveren om binnen enkele jaren landelijk onder de gewenste 25.000 schades te komen. Dit betreft schades die hadden kunnen worden voorkomen als er nét iets bewuster wordt gehandeld in het graafproces. Aandacht binnen de organisatie en laagdrempelige ondersteuning van de mensen in het proces zijn hierin cruciaal. Net als een systeem dat data op een toepasbare manier verzamelt en toont. Zonder de juiste informatie en accurate data is het immers lastig om te sturen op het gedrag van de gravers.

Dergelijke systemen zijn al beschikbaar en direct inzetbaar. En dus is het wellicht helemaal geen gek idee dat er ook vanuit opdrachtgevers meer druk komt op aantoonbaar zorgvuldig graven. Is de Klic op klus XYZ wel geraadpleegd? Zijn de proefsleuven of de proefgaten wel gegraven? Wanneer de opdrachtgever bewijsvoering hieromtrent afdwingt, is het bijkomende voordeel dat de aannemer zelf ook deze informatie tot zijn beschikking heeft. Het kan net het benodigde zetje geven. Dit geeft de aannemer namelijk op basis van data te inzicht waar en bij wie er extra aandacht nodig is en maakt bijsturen mogelijk. Het staat vast dat handelingen zoals raadpleging van de Klic en het graven van proefsleuven de kans op graafschades verkleint. Dit merken ook onze klanten die uit zichzelf de volgende stap hebben gezet en nu het graafgedrag van het eigen personeel en de ingehuurde ZZP’ers kunnen volgen. Uiteindelijk betaalt dit zichzelf terug.

Vanzelfsprekend is de eerste reactie van veel grondroerders dat implementatie van een dergelijk systeem ten koste gaat van de marges. En dat is terecht, dus laten we dat probleem dan proberen op te lossen. Graafschades zijn namelijk een probleem van de branche, en niet alleen van het bedrijf dat de schop in de grond steekt. Gelukkig wordt dit in de nieuwe CROW erkend door meer verantwoording bij de opdrachtgevers te leggen. De eerste opdrachtgevers bewegen al die kant op, door een start te maken met de implementatie van de nieuwe CROW. Ook zien we dat steeds meer wordt gedacht vanuit het ketenpartnerschap en de selectie meer geschiedt op kwaliteit en iets minder op prijs. Dit geeft de aannemers de kans te investeren in het beter op orde krijgen van het graafproces. Juist dat kan anno 2017 direct het verschil gaan maken in het terugdringen van de graafschades.

Graafschadepreventie

Wil jij ook graafschade voorkomen?

Neem contact op met

Contact person photo
Sharon van Oudbroekhuizen +31642105590
Vorige item
Volgende item